Praktijk voor Fysiotherapie Ineke Logt

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming  (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is het privacybeleid als bedoeld in de AVG vastgelegd ineen privacyreglement.Onderstaand is het reglement weergegeven:
1. Uw gegevens worden opgenomen in een specifiek computerprogramma voor een fysiotherapie praktijk in de vorm van een Elektronisch Patiënten Dossier. Die gegevens worden ingevoerd en onderhouden door de fysiotherapeut. Dit programma wordt betrokken van en onderhouden door een daarin gespecialiseerd bedrijf.
2. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de
waarnemer(s) en eventuele stagiaire(s). Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en zullen alleen het dossier inzien op het moment dat dit nodig is, zoals voor waarneming.
3. U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te
wijzigen.
4. Naast uw persoonsgegevens (NAW/zorgverzekeraar) worden gegevens die te maken hebben met de behandeling, ook risico en prognostische factoren, in het medisch dossier opgeslagen.
5. De gegevens worden, voor zover noodzakelijk uitgewisseld met uw zorgverzekeraar en mogelijke andere medische functionarissen.
6. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er
statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen,niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.
7. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan de fysiotherapeut.
8. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke
toestemming heeft verleend.
9. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
10. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
11. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, kenbaar maken.
12. Eventuele datalekken worden gemeld bij de Toezichthouder Persoonsgegevens indien deze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en indien er sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Deze melding wordt nagelaten als het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk
redelijkerwijs een risico voor betrokken met zich meebrengt.
Eventuele datalekken worden bijgehouden in een register.

29 april 2018